Informuję, iż w wyniku czynności rekrutacyjnych do Publicznego Przedszkola w Baborowie na rok szkolny 2020/2021 zakwalifikowane zostały wszystkie dzieci, których rodzice do godz. 13.00 w dniu 17.04.2020r. złożyli w formie elektronicznej lub papierowej deklaracje o kontynuowaniu przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym lub wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola. 

    Wszystkich rodziców proszę o dostarczanie kompletnych deklaracji i wniosków wraz ze stosownymi załącznikami w ciągu 7 dni roboczych począwszy od pierwszego dnia następującego po dniu wznowienia zajęć w przedszkolach. Kompletne dokumenty można dostarczać również wcześniej do skrzynki podawczej na budynku ZSP w Baborowie, przy ul. Wiejskiej 5a. 

    Kolejne zgłoszenia dzieci do przedszkola na rok 2020/2021 rozpatrywane będą w terminach przewidzianych w postępowaniu uzupełniającym.

 

 
22041808
22190980